เจ้าหน้าที่งานโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด (คอนโด)

ประจำโครงการคอนโดมิเนียม (จรัญสนิทวงศ์ 64)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้อง
– ประสานงานลูกค้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร หน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อเตรียมงานการโอนกรรมสิทธิ์
– เดินทางไปสำนักงานที่ดินในเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานและอำนวยความสะดวกงานโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้า และเจ้าหน้าที่ที่ดิน
– ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง (โอนกรรมสิทธิ์, สินเชื่อ, ติดต่อหน่วยงานราชการ)
– มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และรับผิดชอบสูง
– มีทักษะในการเรียนรู้และมีใจรักงานบริการ
– มีทักษะการ แก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft office ได้
– สามารถไปประจำโครงการคอนโดมิเนียม (จรัญสนิทวงศ์ 64)