เจ้าหน้าที่การขาย (Sales Executive)

ประจำโครงการคอนโดมิเนียม (จรัญสนิทวงศ์ 64)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– เสนอขายคอนโด และให้รายละเอียดโครงการแก่ลูกค้า
– เตรียมเอกสารประกอบการจอง, สัญญา
– มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย 
– ให้ข้อมูล-คำแนะนำ และประสานงานเอกสารนิติกรรมสินเชื่อ กับธนาคารและลูกค้า
– ติดตามเรื่องการยื่นกู้ขอวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าทุกรายตั้งแต่กระบวนการยื่นกู้เริ่มแรกจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ 
– รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ณ ปัจจุบัน 
– จัดทำรายงานสรุปผลลูกค้าเข้าชมโครงการ และยอดขายในแต่ละเดือน
– ติดตาม ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของห้องตัวอย่าง และเฟอร์นิเจอร์ ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดี ของบริษัทฯ 
– ประสานงานกับฝ่ายผู้รับเหมาและช่าง ในการแก้ไขห้องลูกค้า บริการหลังงานขายเรื่องการดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์และการโอนมิเตอร์การช่วยเหลือลูกค้าหลังเข้าอยู่กรณีที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือใดๆ 
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ขาย 2-3 ปี
– บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ การจัดการ และงานขาย
– จบปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวกับด้านการจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติที่ดี ขยัน อดทนต่องาน
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
– สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
– สามารถไปประจำโครงการคอนโดมิเนียม (จรัญสนิทวงศ์ 64)
**มีประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์หรืองานด้านสินเชื่อมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ**