จ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– สรรหา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคากับ Supplier ตามคำร้องของหน่วยงานภายในบริษัท
– วางแผนการทำงานและตรวจสอบใบขอซื้อจากแผนกต่างๆ
– ดูแลจัดการออกใบสั่งซื้อ และประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ประสานงานกับซัพพลายเออร์จนสิ้นสุดกระบวนการสั่งซื้อ
– จัดทำข้อมูลรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ของส่วนงานจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย
– ติดตามการสั่งซื้อให้เป็นไปตามกำหนดการจัดส่งสินค้าและความต้องการของแต่ละฝ่ายในองค์กร
– จัดทำข้อมูลผู้ขาย, ร้านค้า, ราคาสินค้า, รายการสินค้า เพื่อสรุปเป็นรายงานประจำเดือน

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย หรือ หญิง 
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 
– มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี